Swiadectwa energetyczne Jasło
Pokazujemy jak efektywnie zarządzać energią

Niskoemisyjne rozwiązania energetyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17_1448404226.jpg
37_1294061667.jpg

Zaopatrzenie gminy, miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe wymaga wypracowania kompromisu pomiędzy możliwościami i potrzebami gminy i lokalnego rynku energii. Określenie i realizacja realnych celów musi być podparta zgodą wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Gospodarka energetyczna to jeden z kluczowych element rozwoju gospodarczego, przez to zajmuje priorytetowe miejsce w polityce energetycznej kraju i regionu. Na szczeblu lokalnym jest to ważne pole działania na rzecz wszechstronnego – gospodarczego i społecznego – rozwoju gminy.

 

Wśród najczęstszych usług realizowanych przez GS ENERGIA dla GMIN / POWIATÓW / MIAST  wyróżnić  można:

 1. Planowanie wykorzystania energii odnawialnej na terenie  jednostki samorządowej.
 2. Studium Wykonalności Projektów związanych z Energią Odnawialną.
 3. Oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Przebudowa systemów cieplnych w celu redukcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla.
 5. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego .

Zgodnie zapisami ustawy „Prawo energetyczne”, wszystkie gminy są zobowiązane do wykonania "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego."

Projekt założeń powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany z częstotliwością nie rzadszą niż co 3 lata.

Projekt założeń powinien zawierać:

 1. aktualne zapotrzebowanie i przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe; 
 2. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła, energii elektrycznej  i  paliw gazowych;
 3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek, takich jak lokalne zasoby energii ze szczególnym uwzględnieniem energetyki skojarzonej i  ciepła odpadowego z procesów technologicznych w przemyśle;
 4. zakres współpracy z innymi gminami;

Opracowanie powinno być wykonane zgodnie z:

 • Polityką Energetyczną Państwa,
 • miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • art. 19 ustawy z dnia 1 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami).

Założenia do planu powinny obejmować następujące poziomy:

POZIOM 1: Realizacja projektu - przygotowanie i zebranie danych wyjściowych, wykonanie projektu założeń w oparciu o zebrane materiały w zakresie pozwalającym wystąpić o opinie i uzgodnienia, następnie przekazanie opracowania Zamawiającemu do konsultacji.

POZIOM 2: Uzgodnienie projektu założeń z władzami samorządowymi w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zgodności z założeniami Polityki Energetycznej Państwa; uzgodnienie z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, elektrycznej i gazowej.

POZIOM 3: Wyłożenie opracowania do publicznego wglądu na czas 21 dni, korekta opracowania wynikająca z przyjętych przez Radę Gminy wniosków, zastrzeżeń i uwag w zakresie opracowania oraz rozpatrzenie wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia i konsultacji.

POZIOM 4: Zatwierdzenie planu przez Radę Gminy

Pełna oferta GS ENERGIA zawiera :

 • przygotowanie i zebranie materiałów źródłowych,
 • opracowanie projektu założeń w oparciu o zebrane materiały założeniowe,
 • wykonanie niezbędnych uzgodnień wraz z uczestnictwem w zatwierdzeniu planu przez Radę Gminy,
 • możliwość wykonywania aktualizacji danych planów.

Czas realizacji jest ustalany indywidualnie z gminą zawszę liczony od momoentu przekazania kompletnych danych i zestawień dotyczących całości jednostki terytorialnej. Najczęściej okres realizacji tematyki wynosi od 2- 4 miesięcy.

 

Wszystkie jednostki samorządowe zainteresowane płynnym wdrażaniem wyżej wymienionych  tematyk serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy. Zapewniamy szybką wymianę informacji i długoterminowe wsparcie merytoryczne.

 

Zaufali nam m.in.:

Szanowni Użytkownicy, Informujemy, że strona internetowa www.gsenergia.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika Strony celem dostosowania jej do jego indywidualnych preferencji oraz zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na użycie tych plików. Informujemy, że w każdej chwili mogą zmienić Państwo ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.